தேவாரம் – திருமுறை 7

பித்தா பிறை சூடி பெருமானே அருளாளா
எத்தால் மறாவதே நினைகின்றேன் மனத்து உன்னை வைத்தாய்
பெண்ணை தென்பால் வெண்ணெய் நல்லூர் அருள் துறையுள்
அத்தா ! உனக்கு ஆள் ஆய் இனி அல்லேன் எனல் ஆமே

Pitttha Pirai soodi perumane arulalala
etthal maravadhe ninaikinren manathu unnai vaithai
pennai thenbaal vennai nalloor arul thuraiyul
attha !! unaku aal aai ini allen enal aame.

Meaning

Pittha – means a mad person or someone who is crazily in devotion to the lord
pirai soodi – that person who has moon adorned in his head. Pirai means moon and also means the buddhi. In tamil it is called Madhi
perumane arulala – that lord can’t you not bless me with your arul
etthal maravadhe – How can I forget you
ninaikinren manathu unnai vaithai – when you are always in my heart
attha !! – here the person implores as O’Lord
unakku aai aai – I am no comparison to you
ini allen enal aame – and after knowing you I am not myself anymore i.e. i am not this physical body but i am merged in you
Om Nama shivaya