மறம்சுவர் மதிளெடுத்து மறுமைக்கே வெறுமை பூண்டு

புறம்சுவ ரோட்டை மாடம் புரளும்போதறிய மாட்டீர்

அறம்சுவராகி நின்ற அரங்கனார்க் காட்செய்யாதே

புறம்சுவர் கோலஞ் செய்து புள்கவ்வக் கிடக்கின் றீரே.

 1. மறம் சுவர் – கொடுமையாகிற சுவரை
 2. மதிள் எடுத்து – மதிளாக எழுப்பியும்
 3. மறுமைக்கு – ஆமுஷ்மிக பலத்திற்கு
 4. வெறுமை பூண்டு – ஏழ்மையை மேற்கொண்டும் இருக்கிற நீங்கள்
 5. புறம் சுவர் – வெளிச்சுவராய்
 6. ஓட்டை – அநித்யமான
 7. மாடம் – சரீரமானது
 8. புரளும்போது – தரையில் விழும் காலத்தை
 9. அறியமாட்டீர் – அறியமாட்டீர்
 10. அறம் சுவர் ஆகிநின்ற – தர்மமே ப்ரக்ருதியாக நிற்கிற
 11. அரங்கனார்க்கு – அழகியமணவாளனுக்கு
 12. ஆள்செய்யாதே -அடிமை செய்யாமல்
 13. புறம் சுவர் – வெளிச்சுவரான உடம்பை
 14. கோலம் செய்து – அலங்கரித்து
 15. புள் கவ்வ – பறவைகள் கவ்விக்கொள்ளும் படி
 16. கிடக்கின்றீரே – கிடக்கின்றீர்களே.